فعاليت هاي آموزشي در سال 1384            

1-    برنامه آموزش سال 1384

عنوان جلسات آموزشي

رديف

 ادم حاد ريه 1
 كارگاه آموزشي احياء نوزاد 2
 مراقبتهاي پرستاري لازم در جراحي هاي E.N.T 3
 لوله گذاري داخل تراشه 4
 مراقبتهاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي 5
 زايمان طبيعي 6
 زايمان غير طبيعي 7
  تغذية نوزاد با شير مادر 8
 ارزيابي نوزاد حين زايمان 9
 عفونت هاي بيمارستاني 10
 ايدز 11
 CPR 12
 اينداكشن و مانيتورينگ قلب جنين 13
 داروهاي مورد استفاده در بخشهاي مختلف 14
 ايكتر نوزادي 15
 پاپ اسمير 16
 ريكاوري 17
 روش استفاده از دستگاه الكتروشوك 18
 روش استفاده از دستگاه پمپ انفوزيون و BW 19
 روش استفاده از دستگاه پالس اكسي متر 20
 روش استفاده از دستگاه الكتروكوتر 21
 روشهاي صحيح استريليزاسيون 22
 آموزش كمك بهياري 23
 اصول گزارش نويسي پرستاري 24
 روش استفاده از دستگاه ECG 25
 التور 26
 اصول صحيح مراقبت از پانسمان جراحي 27
 اصول صحيح مراقبت ازدرن در بيماران جراحي 28
 ترانسفوزيون خون 29
 زبان انگليسي 30

   2- جدول آموزش پرسنل در خارج از مركز:

محل آموزش

 موضوع

رديف

بيمارستان بهبود

سمينار شير مادر

1

ساختمان پشمينه

پايش بيمارستانهاي دوستدار كودك 2

ساختمان پشمينه

سمينار نمونه برداري آزمايشگاهي استان 3

ساختمان پشمينه

نياز سنجي آموزشي 4

بيمارستان الزهرا

آموزش دستگاه ونتيلاتور 5

    

3 - پمفلت هاي آموزشي مكتوب بيماران

درمانگاه نوزادان جراحي مامائي و سزارين بخش

موضوع

آموزشهاي لازم طي دوران بارداري مراقبت از نوزادان لب شكري

اصول خود مراقبتي در مول هيداتي فورم

 اصول خود مراقبتي در منزل ويژه مادران سزارين

عنوان

پمفلت

 آموزشي

 

روش پيشگيري از بارداري در اوايل ازدواج مراقبت از نوزاد

اصول خودمراقبتي در تخلية كيست بارتولن

راهنماي مادران شيرده

تغذيه دوران بارداري

يرقان نوزادي TLاصول خود مراقبتي در تمرينات ورزشي بعد از زايمان
ورزش دوران بارداري تغذيه با شير مادر در نوزادان با وزن كم تولد اصول خود مراقبتي در هيستركتومي مراقبت از سينه ها در شير دهي
بهداشت رواني دوران بارداري - اصول خود مراقبتي در ترميم پرينه ده گام اساسي در شير دهي
مراقبت هاي دوران بارداري - اصول خود مراقبتي در مك دونالد -
وازكتومي -

-

-

            

برنامه ريزي آموزشي پرسنل پرستاري مامائي  در سال  1384

عنـوان جلســــات

ماه

 ادم حاد ريه

ارديبهشت

 مراقبتهاي مربوط به جراحي E.N.T    -     لوله گذاري داخل تراشه  

خـرداد

 مراقبتهاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي- ايكتر نوزادي- آموزش روش استفاده از دستگاه  ECG  -   اصول گزارش نويسي پرستاري

تير

 پاپ اسمير- التور- روش استفاده از دستگاه الكترو شوك   - اصول صحيح مراقبت از پانسمان جراحي

مرداد

 تغذيه نوزاد با شير مادر-  زايمان طبيعي -  اصول صحيح مراقبت ازدرن دربيماران جراحي   - كارگاه آموزش احياء نوزاد                

شهريور

 روش استفاده از دستگاه پمپ انفوزيون وBW    -  اينداكشن و مانيتورينگ قلب جنين

مهر

-

آبان

  روش استفاده از دستگاه پالس اكسي متر-  ريكاوري-  ارزيابي نوزاد  -  روش استفاده از دستگاه الكتروكوتر   - آموزش كمك بهياري        

آذر

  عفونتهاي بيمارستاني-   ايدز-    ترانسفوزيون خون-     روش صحيح استريليزاسيون

دي

  زايمان غير طبيعي - تغذية نوزاد با شير مادر -  CPR -

بهمن

 

اسفند

                                                                            سايت دانشگاه | اخبار | تماس با ما| صفحه اصلي